Koncepcia školy

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

   Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu sme sa snažili vychádzať z prirodzeného cyklu ročných období, prírodných a spoločenských situácií, ktoré s ním sú spojené a lokality, v ktorej sa materská škola nachádza, ktorú tvoria obyvatelia rómskeho pôvodu.     
 
 
Pedagogický princíp školy    
 
Akceptovať multikultúrne odlišnosti, vytvárať dobrú klímu a priateľské vzťahy, vyjadrovať bez zábran vlastné pocity, rozvíjať postoje vedúce k vzájomnej spolupráci, pomoci, ohľadu a tolerancii.  
Nadväzovať  sociálne väzby, učiť sa vyjadrovať vlastné záujmy s ohľadom na ostatných.   Zasahovať do svojho prostredia so zapojením rodiny, zapájať sa stále aktívnejšie do rôznych činností a do života v rodine a spoločnosti, v ktorej žijeme.  
Poznávať niektoré kultúrne a umelecké prejavy svojho prostredia, rozvíjať schopnosť zaujímať sa o kultúru svoju i ostatných národností a učiť sa rešpektovať sa navzájom, rešpektovať kultúrnu pluralitu.  
Doviesť každé dieťa podľa individuality k jeho maximálnemu rozvoju fyzickej, psychickej, sociálnej samostatnosti, naučiť sa základným schopnostiam a zručnostiam dôležitých pre celý život.
Osvojiť si základy zdravého životného štýlu života, naučiť sa žiť v súlade s prírodou  (vedieť prírodu chrániť, pochopiť prírodné zákonitosti a rešpektovať ich).  
Rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku a jeho spôsobilosti, kompetencie nielen vo vzťahu k školskej pripravenosti, ale aj vo vzťahu k pripravenosti na život, „životné zručnosti“ v duchu tvorivosti – humanistickej výchovy.  
Zámerne podporovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa s perspektívou utvárania slobodného jedinca, zodpovedne a aktívne (spolupodieľajúceho) participujúceho na živote miestnej, národnej i medzinárodnej komunity.
Rešpektovať práva dieťaťa a individualitu každého dieťaťa, záujmy a potreby detí pri plánovaní (projektovaní), programovaní, organizovaní, realizovaní a  hodnotení edukačných aktivít Podporovať utváranie sebapoňatia (identity) dieťaťa ako jedinečnej a neopakovateľnej osobnosti Aktivizovať a rozširovať samostatnosť (autonómiu) dieťaťa v slobodnom myslení a konaní rešpektujúc sociokultúrne prostredie.
Podporovať rozvíjanie a skvalitňovanie kľúčových  spôsobilostí (kompetencií) dieťaťa psychomotorických, kognitívnych, učebných, informačných, komunikatívnych, osobnostných (intrapersonálnych), sociálnych (interpersonálnych) prostredníctvom hry, aktivít a stratégií zameraných na ich rozvoj.
Rozvíjať vzťah dieťaťa k aktívnemu a zmysluplnému učeniu sa a poznávaniu okolitého sveta. Umožňovať deťom vyvolávať, vytvárať a pretvárať sociokultúrne skúsenosti v perceptuálno- motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti.
Rozvíjať ic vo vzdelávacích oblastiach:- Jazyk a komunikácia - Matematika a práca s informáciami - Človek a príroda - Človek a spoločnosť - Človek a svet práce - Umenie a kultúra - Zdravie a pohyb
Podporovať proces adaptácie dieťaťa na komunitu MŠ a vytvárať podmienky,  príležitosti pre sociálnu interakciu, spoločne zdieľané skúsenosti, organizovanú spoluúčasť (kooperovanie) a organizovanú spoluprácu (kolaboráciu) detí v spoločenstve so zámerom stať sa kompetentným, autonómnym, rovnocenným a aktívne participujúcim členom spoločenstva (socializácia). Aktivizovať a skvalitňovať tvorivé spôsobilosti v sociálno-emocionálnej (etickej, emocionálnej a estetickej) oblasti.
Aktivizovať a zdokonaľovať komunikatívne kompetencie detí (jazykovú gramotnosť) - počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a kognitívne kompetencie ako dôležitý predpoklad sociálnej interakcie a ďalšieho vzdelávania.
Rozvíjať prírodovedné a environmentálne  vedomie, cítenie a konanie v zmysle trvalo udržateľného rozvoja ako súčasť vedeckej a kultúrnej gramotnosti.    
 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM   
 
V súlade s medzinárodnou klasifikáciou ISCED 0 materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie nultého stupňa, ktorého cieľom je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Materská škola realizuje počiatočnú, zámernú, cieľavedomú, plnohodnotnú, systematickú a profesionálne zabezpečenú edukáciu (výchovu a vzdelávanie) a socializáciu detí predškolského veku.  
 Na základe Štátneho vzdelávacieho programu sme vypracovali Školský vzdelávací program     pre predprimárne vzdelávanie - platný od 10.3.2015.  Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu sme sa snažili vychádzať z prirodzeného cyklu ročných období, prírodných a spoločenských situácií, ktoré s ním sú spojené a lokality, v ktorej sa materská škola nachádza, ktorú tvoria obyvatelia rómskeho pôvodu.  
 
 
 
 
Jednotlivé podtémy obsahových celkov je možné podľa potreby učiteľky zlúčiť, zmeniť poradie alebo zdvojnásobiť dĺžku trvania, napríklad z jedného týždňa na dva týždňe.
  JESEŇ                                                  Obsahový celok :   FAREBNÁ JESEŇ   
 
Téma je  zameraná:   na uľahčenie plynulej adaptácie detí na zmenené prostredie a naplnenie ich 
potreby  Po sociálnom kontakte s rovesníkmi, na podporovanie sebavedomia.                                                                                                             Prostredníctvom tohto celku získavajú deti poznatky o ročnom  období jeseň, o neustálych zmenách v prírodnom prostredí, o lese, zvieratách, vtákoch, o zmenách v počasí, o predchádzaniu chorôb, správnom obliekaní. Oboznamujú sa s dopravou a poznávajú dopravné prostriedky. Súčasne získavajú elementárne poznatky o prírode, povedomie o správnom správaní človeka k nej a životnému prostrediu.
Budeme smerovať k tomu, aby deti boli pohybovo zdatné a obratné, šikovné a samostatné a získavali reálny pohľad na svet a aktívny postoj k nemu.
"Dňom úsmevu", "Dňom úcty k starším" chceme smerovať k tolerancii a k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a  bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle.  
 
Podtémy :
Moji kamaráti
Na ceste do škôlky
Kto sa o nás stará
Prišla jeseň
Plody jesene
Pod dáždnikom
Evička nám ochorela
Rastieme zdravo
Čarovné slovíčka
Hráme sa s knihou
 
 
 
 
  ZIM                                                         
Obsahový celok :  KÚZELNÁ ZIMA
 
Téma je zameraná: 
- na tématiku Vianoc ako najkrajších svatkov roka, ich prežívanie a tradície u nás (na Slovensku) , ale aj v iných krajinách.Približuje celkovú atmosféru a dopad na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi    nie len v rodinách, ale aj celej spoločnosti.
- na poznatkový systém detí o ročnom období "zima" vo všetkých súvislostiach.  Umožňuje deťom pozorovať charakteristické znaky tohto ročného obdobia, spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou a zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe vlastného pozorovania a vlastných zážitkov.
- na skvalitňovanie kooperácie detí v skupine a hlavne na prebudenie ich záujmu o samostatné získavanie poznatkov priamym i sprostredkovaným spoločným objavovaním. Umožnuje hlbšie preniknúť do charakterizovania ročného obdobia "zimy", ale tiež pochopiť časové vzťahy.                                                                                                      
 Podtémy :
Poklady z truhlice
Malí bádatelia
Mikulášska nádielka
Vianoce prichádzajú
Zimné radovánky        
V krajine snehu a ľadu
Slovensko a svet 
Čím chcem byť
Krajina geometrickýt tvarov
Fašiangy- Turice
Moja najkrajšia kniha
Zimná rozprávka 
 
 
       JAR                                                                 Obsahový celok :  Zelená jar
Téma je zameraná:                                                          
- na to, aby sa deti primerane veku postupne orientovali v mediálnom svete. Je zameraná na cieľavedomé a plánovité rozvíjanie vzťahu dieťaťa ku knihám ako ku významnému činiteľu socializácie dieťaťa ( ovplyvňuje jeho duševný život, estetické vnímanie a cítenie, kultivuje jeho prejavy...).
- na vytváranie príležitosdti pre deti na priame pozorovanie zmien v prírode súvisiace so zmenou  ročného obdobia ( príchod jari). Na základe konkrétnych činností (pozorovania, bádania).
 
Podtémy :
Kúzelná skrinka 
Veselá Veľká Noc
Príroda sa prebúdza
Babičkina záhrada odomykanie lesa
Zázračná skupina
Jarná rozprávka
Na dedine
Medzi mláďatkami
Letíme ku hviezdam
Ako plynie čas
 
 
 
 LETO                                                       
Obsahový celok :  Dúhové leto
    Téma je zameraná:                                                                                         
- na rozvíjanie sociálnych skúseností vo vzťahu ku spoločenstvu ľudí (najbližšia rodina) a rozvíjajú si poznanie o elementárne zákonitosti života na Zemi .
- na charakterizovanie ročného obdobia "leta", na využitie možností spoločných aktivít v prírode (vonku). Je zameraná na rozvíjanie estetického vnímania a prežívania krás prírody (neničiť ju, ale lepšie spoznať a chrániť), zhrnúť poznatky z celého roka a priviesť deti ku zovšeobecňovaniu pojmov, tvorivému riešeniu problémov, ale hlavne chápaniu príčin a následkov konaní.
Deti sa prostredníctvom cielených zdelávacích a hrových aktivít oboznamujú s ročným obdobím, poznávajú rastliny (kvety), hmyz,učia sa ich rozlišovať, triediť.
priamo spoznávajú svoje mesto, ale aj iné krásne miesta, rozlišujú dopravné prostriedky, osvojujú si výtvarné a pracovné techniky s rôznorodým materiálom.
Rozvíjajú si prostredníctvom hudobno-pohybových hier psychomotorické kompetencie, vytvárajú si postoje a učia sa hodnotiť vlastné správanie a konanie.
 
Podtémy :
 
 Moja mama
Moje mesto
Cesta dažďovej kvapky
Čarovné vrecúško
Liečivé rastilny
Teč vodička, teč
Cestujeme
Krajina zázrakov
Týždeň detských radostí
Pod lupou- v ríší hmyzu
Exotické zvieratá
Rozlúčka s predškolákmi

 

TOPlist