Oznamy

     ZÁPIS  detí  do  MŠ  

            n školský  rok  2017/2018          

Riaditeľstvo MŠ Hrebendova 5 v Košiciach Vám oznamuje, že v  súlade s § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008  Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z., v termíne : 

 

od 2.5.2017 do 19.5.2017

 

bude v dňoch školského vyučovania v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. v priestoroch MŠ prijímať žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2017/2018.        

Podmienky prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie :

 - vyplnenie príslušného formulára zákonným zástupcom

-  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

-  dovŕšenie veku troch rokov  k 31.08.2017

-   prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky .                   

TOPlist