Oznamy

   ZÁPIS DETÍ

na školský rok 2018/2019

 

Vážení rodičia, 

           riaditeľstvo MŠ Hrebendova 5 v Košiciach Vám oznamuje, že v  súlade s § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008  Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z., sa v termíne od :

2.mája - 18.mája 2018

uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Podmienky prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie :

-          vyplnenie príslušného formulára zákonným zástupcom

-          potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

-          dovŕšenie veku troch rokov  k 31.08.2018

-          prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky .

Miestom podávania žiadosti o prijatie do materskej školy je sídlo materskej školy. 

TOPlist