Projekty‚ spolupráca a sponzori

Spolupráca : 
 
MŠ úzko spolupracuje s OZ ECIM - Európske centrum integrácie menšín, ktorého členmi je väčšina našich zamestnancov.Prostredníctvom OZ získavame finančné prostriedky z projektov a grantov.

Č.účtu : 8219824/5200  /OTP Banka Slovensko, a.s./

IBAN : SK33 5200 0000 0000 821 9824

BIC- SWIFT : OTPVSKBX

Ďalšia spolupráca : 
-  Úrad vlády SR
-  U.S. Steel 
-  ZŠ Podjavorinskej 1
-  Komunitné centrum LIX
-  Úrad práce
-  Miestny úrad - mestská časť Lunik IX
 
 
Projekty:
 
 Projekt NOS-OSF - „Spolu  dokážeme viac“

Globálnym cieľom projektu je podpora rozumového, citového a sociálneho rozvoja detí so sociálne znevýhodneného prostredia v tolerantnom  a priateľskom prostredí za priamej účasti ich rodičov. Cieľovou skupinou projektu sú deti z rómskej komunity vo veku 5-6 rokov navštevujúce našu materskú školu Hrebendova 5 na Luníku 9 a ich rodičia, súrodenci z ich komunity. Projekt je zameraný na deti ulice a ich zmysluplné trávenie voľného času. Aktivity projektu sú pravidelné a nepravidelné. Pravidelné budú prebiehať v dopoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese detí a nepravidelné sú zamerané na Školu v prírode (ŠVP). Cieľom týchto aktivít je rozvíjanie a následné upevňovanie životných zručností, schopností v praktickom živote. Projekt prebieha od 1.1.2012.

1.  Prázdniny v klube - NOS - OSF
2.  Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom TV a športu § Filozofická fakulta UK Nitra
3.  Cvičím ako viem - Fond zdravia mesta Košice, n.f.
4.  Čikuli - NOS - OSF
5.  Škôlkári - NDS
6.  Reedukačný program pre matky rómskeho etnika - UNICEF
7.  Rovnaká šanca všetkým deťom predškolského veku - Ministerstvo školstva SR
8.  Projekt PHARE - Ministerstvo školstva SR
9.  Výchova umením - NDS
10. Klub rodičov MŠ -Luník IX - Úrad vlády SR 
11. Hodina deťom - Dajte nám šancu - NDS
 
 
 
Sponzori: 
 
- Úrad vlády SR
- U.S.Steel
- IBM Slovensko
TOPlist