Oznamy

KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

 

https://kozmove-dobrodruzstva.sk/

 

 

PROJEKT

POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

V rámci projektu „pomocný vychovávateľ pre materské školy“, ktorá je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR  sme zamestnali 3 pomocné vychovávateľky  v našej MŠ, ktoré nám budú  napomáhať vo výchovno – vzdelávacom procese.

    

 

 

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Vážení rodičia,

materská škola sa riadi aktuálnym školským semaforom - aktualizácia k 25.2.2022 , ktorý je prístupný na stránke MŠVVaŠ SR.

Školský semafor :   https://www.minedu.sk/data/att/22323.pdf

 

 

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu MŠ

Rodič /osoba sprevádzajúca dieťa /  má mať pri vstupe do budovy MŠ nasadené rúško, od 13.09.2021 je potrebný respirátor.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

OBNOVENIE PREVÁDZKY MŠ

Vážení rodičia,

na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Prevádzka materskej školy bude dňom 12.04.2021 spustená.

Otvorenie podmieňuje veľmi prísne dodržiavanie  všetkých protipandemických a epidemiologických podmienok.

Ak sa rozhodnú rodičia dať svoje dieťa v tomto období do MŠ, musia počítať s určitým zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať.

  • Ráno pri príchode a odchode  do a z MŠ budú rodičia vstupovať do priestorov jednotlivých šatní po povinnom vydezinfikovaní rúk (deti a rodičia) a  s prekrytím tváre respirátorom.
  • Dieťa môže do MŠ priviesť a takisto z MŠ vyzdvihnúť iba osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym testom nie starším ako 7 dní, alebo predložením výnimky pre prevádzkovateľa .

 

OZNAM

Vážení rodičia,

na základe Príkazu primátora mesta Košice č. 8/2021, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania. 

 

OZNAM

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia ministra č.: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie okrem materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu vykonávať z domácnosti.

Na základe pokynov MŠVVaŠ a mesta Košice Vám oznamujeme, že  materská škola bude od 11. januára 2021 do odvolania zatvorená.

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

 

MŠVVaŠ SR

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Manuál opatrení od 23.10.2020 

Zákonný zástupca dieťaťa : 

  1. Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4).
  2. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Platí zákaz nosenia hračiek a iného materiálu do MŠ.

 

OZNAM

Didaktické pomôcky

Dňa 19.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Didaktické pomôcky" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.10.2020 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

 

OZNAM

zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.