Poplatky

P o p l a t k y   M Š

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 330 na svojom XII. rokovaní dňa 18.6.2012 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijatéuznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 120/2011 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 3 odsek 1 znie:

     „(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

     „(3) Za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 €.“.

 

Tento príspevok neuhrádza za dieťa:

a/ ktoré ma 1 rok pred splnením povinnej školskej dochádzky

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevok k dávke v homtnej núdzi

 

Poplatky školská jedáleň

V zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 8.10.2011 je príspevok na jedno jedlo: 

- desiata 0,28 €

- obed 0,68 €, 

- olovrant 0,23 € 

 SPOLU: 1,19 € / 1 deň

Ak je našej materskej škole uznaná hmotná núdza, poplatok za stravu pre všetky deti je  0,23 €  na deň.

TOPlist