Naša škola

 
                          História školy 
 
Sme MŠ sídliaca na Luníku IX v Košiciach. Ako zariadenie, ktoré navštevujú výlučne rómske deti, sme v prevádzke od januára 1997, kedy sme mali v dvoch dopoludňajších triedach 30 žiakov. V súčasnosti máme 8 tried s celodennou prevádzkou, v ktorých je spolu 111 detí.
 
Zriaďovateľ MŠ je mesto Košice.
 

 Materská škola je s celodennou výchovou a vzdelaním, poskytuje predprimárne vzdelanie podľa potrieb zákonných zástupcov odsúhlasené Radou rodičov. Poskytuje aj predprimárne vzdelávanie deťom dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným zástupcom len v určených dňoch v týždni. V zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a  vekovými osobitosťami detí.

Materská škola je pre vekovú kategóriu od  3 do 7 rokov.

 

Materská škola sa nachádza v účelovej budove a  pozostáva z troch pavilónov spojených spojovacou chodbou. Triedy, spálne  a  priestory pre šatne, hygienické zariadenia, sklady, jedálne, kuchyňa, práčovňa sú umiestnené na prízemí a poschodí.

 

V  I. pavilóne sa nachádzajú  tri triedy  (kapacita 16,11,13), riaditeľňa a kancelária hospodárky na poschodí.

V  II. pavilóne sú dve triedy (kapacita 16,16), knižnica na poschodí.

V  III. pavilóne sa  na poschodí nachádzajú tri triedy (kapacita 13,13,13). 

V časti prízemia III. pavilónu sa nachádza školská kuchyňa, kancelária vedúcej ŠJ, šatňa pre kuchárky, sklady potravín, práčovňa.

Stravovanie detí  zabezpečuje kuchyňa, ktorá sa nachádza v materskej škole.

 

We are a kindergarten, placed in a block of flats called Luník IX. in Košice city. Since our establishment in January 1997, we´ve had only 30 Roma children enrolled in two morning classes. Currently, we´ve got 8 all-day-long classes of 111 children altogether. Kindergarten is for children aged 3-7. Our founder is Košice city (self-government).

The kindergarten has three pavilions connected by a corridor. Classes, dormitories and changing and bathing rooms, including stock rooms, dining rooms, kitchen and laundry are placed on the ground floor and upstairs.

According to the law on education no. 245/2008 our kindergarten supports individual socio-emotional, intellectual, physical, ethical, and esthetical child development; it further develops child abilities and skills, and creates conditions for further education. We help to prepare children for the life in society in accordance to individual and age characteristics of children.

 
 
 
 
TOPlist